Tüzük

1DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin Adı :

Madde 1 - Derneğin adı KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ DERNEĞİ’dir. Renkleri bordo ve koyu yeşildir,

Derneğin Merkezi :

Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

2DERNEĞİN AMACI VE AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ
İN AMACI VE AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı :

Madde 3 -    Klasik Otomobil Kulübü Derneği

Ülkemizde antika ve klasik otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilimum motorlu araçlar ve turizm ile ilgili olarak karavan ve çadır sevgisini, kullanımını ve muhafazasını sağlamak;

Üyelerin antika ve klasik motorlu araçları ve bu araçlarla yapılan etkinlikler ile ilgili sorunlarını tespit etmek, çözüm yolları önermek, bulmak ve yardımcı olmak;

Antika ve klasik motorlu araçlar ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı aktivitelerde TÜRKİYE’mizi en iyi şekilde temsil etmek;

Üyelerini motorlu araçlar ve bu araçlarla yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi kılmak ve bilgilerini yenileyerek pekiştirmek amacındadır.

Klasik Otomobil Kulübü Derneği; yukarıda belirtilen amaçlar muvacehesinde, hiçbir siyasi kuruluş ve/veya sendikaya üye olamaz, katılamaz ve destekleyemez. Klâsik Otomobil Kulübü Derneği siyaset amacı olarak kullanılamaz. Kullanılmasına da müsaade edilemez.

Derneğin Amacına İlişkin Çalışma Konu ve Biçimleri :

Madde 4 -    Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

Üyelerin antika ve klasik otomobil ve bu sınıfa giren diğer motorlu araçlar ile ilgili sorunlarını tespit etmek, öneriler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor vermek ve taleplerde bulunmak,

Üyelerine antika ve klasik otomobil konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında yol göstermek, çözümlenmesinde yardımcı olmak öneriler getirmek,

Antika ve klasik otomobil konusunda araştırmalar yapmak, anketler yapmak süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, dergiler, broşürler, bültenler çıkarmak, üyelerine veya ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,

Toplantılar düzenlemek, konferanslar, paneller ve açık oturumlar tertiplemek, sorunları tartışmak ve sonuçlarını açıklamak,

Geziler, ralliler, sergiler düzenlemek, amaçları doğrultusunda bilgi ve belgelerden arşiv oluşturmak, sinema günleri tertiplemek, imza günleri tertiplemek, müze kurmak,

Üyelerinin eğitimi ve dinlenmesi için lokal açmak, lokal işletmek, işletmeciye vermek,

Üyelerinin dinlenmesi için balo, kermes, çay günleri düzenlemek,

Üyeleri ile antika ve klasik otomobil sevenlerinin sorunlarının tespiti ve bilgi verilmesi için “Danışma Günleri” tertiplemek,

Dernek binası, antika ve klasik otomobilleri muhafaza etmek ve onarımlarını yapmak ve sosyal faaliyetleri için gayrimenkul satın alma, satmak, kiralamak,

Antika ve klasik otomobil sahibi olmayan gençlerin bu konuyu sevmeleri ve ilgilenmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

Benzeri konularda kurulmuş bulunan diğer dernekler, kurumlar ve kuruluşlar ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve üye olmak,

Üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümü için faaliyetlerde bulunmak,

Yurt dışında kurulmuş bulunan otomobil kulüpleri ve üst kuruluşlarının uygulamaları ve çalışmaları hakkında üyelerine bilgi vermek ve gerektiğinde üye temsilcisi olmak,

Antika ve klasik otomobillerin ve bu sınıfa giren diğer araçların korunmasını sağlamak.

Dernek misyonunun ülke içi ve dışında yaymak amacı ile Temsilcilikler kurmak.

3DERNEK KURUCULARI :

Madde 5 -    Dernek kurucularını Ad ve Soyadları, Meslekleri veya Sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıdadır.

Adı ve Soyadı                        Mesleği              Uyruğu                  İkametgah Adresi

Ziya H.ULUER                      İktisatçı                T.C.                        Abidei Hürriyet Cad. 69/7 Şişli-İSTANBUL

Erman AKYÜREK                Sanayici              T.C.                        4. Levent, Akçam Sok. No.9/5İSTANBUL

Ahmet ÖNGÜN                    Elektrik Müh.        T.C.                        Türkbostanı Sok. Tepe Ap. 3/3 Yeniköy İSTANBUL

Atıf TEZERTEN                    İktisatçı                T.C.                        Bahariye, Şevkibey sok. 27/3 Kadıköy İSTANBUL

Sibel TEZERTEN                 Bilgizayar Uzm.  T.C.                        Bahariye, Şevkibey sok. 27/3 Kadıköy İSTANBUL

Can ULUER                           Arkeolog               T.C.                        Aşağıayrancı Tomurcuk Sok. 4/14 ANKARA

Ali SOMER                             İç Mimar              T.C.                        Yoğurtçupark çayırı cad. Riviera No.5/2 Kadıköy İSTANBUL

Serdar Şaban KELAHMET Avukat                  T.C.                        Şehit Yalçın Aydın C.Yücel Apt. No.38 Kat:3 D.5 İSKENDERUN

Levent ERTUĞ                      İşadamı                T.C.                        Akın Yuvam Ap. A/10 Cengiz Topel Durağı Etiler İSTANBUL

Batur PERE                            İşadamı                T.C.                        Profesörler Sit. C-1 Blok D.13 A Etiler İSTANBUL

4DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART ve ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı :

Madde 6 -    5253 sayılı dernekler Kanunu`nun 3. maddesinde belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşulu ile fiili ehliyete sahip her gerçek kişi üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarından aranılan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye olabilirler.   

Üye olmak isteyenlerin yazılı olarak yönetim kuruluna müracat etmesi, giriş ve yıllık aidatlarını zamanında ödemeyi kabullenmesi gerekir. Müracaat dilekçesinde namzedin Adı ve Soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, tabiiyeti, ikamet adresi, fotoğrafı ve özgeçmişi bulunur. İstek mektubu, en az iki üye tarafından imzalanarak dernek genel sekreterine verilir.

Üyelik istek mektubu dernek binasında on beş gün süreyle askıya çıkarılır. Herhangi bir itirazın olmaması ve askı müddetinin hitamını takibeden ilk Yönetim Kurulu toplantısında namzedin derneğe kabulu hususunda Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde mülakatı yapılır, mülakatı müteakip kabulu veya reddi görüşülür. Görüşme sonunda kabul edilmesi halinde kabul kararının oybirliği ile alınması gerekir. Karar müracaat tarihinden en geç 30 (otuz) gün zarfında namzede taahhütlü mektupla bildirilir.

Fahri Üyelik, kabul formalitelerine bağlı olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile alınır.

Onur Üyeliği, Genel Kurulda Yönetim Kurulu tarafından önerilen adayların oylanması neticesinde alınır.

Derneğe Başkanlık yapmış üyeler otomatikman Onur Üyesi olurlar.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

 

Üyelikten Çıkma :

Madde 7 -    Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye Dernekten ayrılma isteğini yazılı olarak dernek Yönetim Kuruluna bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

Üyelikten Çıkarılma :

Madde 8 -    Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirlenmiştir.

 1. Derneğe üye olma hakkını kaybetmek.
 2. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket etmek.
 3. Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmak ve engellemek.
 4. Üyelik ödentisini Madde 26 gereği zamanında ödememek.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir.

Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz nitelikte olanlar, Yönetim Kurulu veya Dernek üyelerinin yazılı baş vurusu üzerine Onur Kuruluna sevkedilirler. Onur Kurulu gerçekleştireceği incelemeler sonucunda hazırladığı raporu Yönetim Kurulu’na sunar, Yönetim Kurulu üye hakkında karar verir ve uygular.

Üyelik Hakları :

Madde 9 -    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Onur Üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onur Üyelerinin oy hakkı vardır.

5DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 10 - Derneğin organları aşağıda gösterilmektedir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu
6DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ve TOPLANMA ZAMANI :

Kuruluş Şekli :

Madde 11 - Dernek Genel Kurulu; geçmiş yıllardan aidat borcu olmayan, derneğe karşı tüm parasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Genel Kurul’un yapıldığı yılın üyelik aidatını Genel Kurulun ilan edilen ilk toplantı tarihinden en geç 15 gün önce ödemiş üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurulu’na tüm üyeler dinleyici olarak katılma hakkına sahiptir.

Toplanma Zamanı :

Madde 12 -  Genel Kurul toplantısı, üç yılda bir Kasım ayında olağan olarak gerçekleştirilir.  Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır.

Geçici Fıkra : Genel Kurul ile Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının bu döneme mahsus olmak üzere görev süreleri Kasım 2016 tarihine kadar  devam eder.

Çağrı Usulü :

Madde 13 -  Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tesbit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz.. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek sureti ile ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri :

Madde 14 -  Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulunca, uygun görülen İstanbul ili hudutları dahilinde üye çoğunluğunu sığabileceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 15 -  Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulda, dernek tüzüğünün 11. maddesi gereği Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler oy kullanabilir, bu da seçmen oy sayısını belirler.

Madde 16 -  Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.          

Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. maddesi sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Katip seçilir.

Toplantı sonunda Başkan ve katipler toplantı tutanağını birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular :

Madde 17 -  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.        

Gündem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

7GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ :

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 18 -  Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, inşa ve tefriş edilmesi, tesis kurulması ve bunların bilumum giderlerinin karşılanması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Derneğin federasyon’lara katılması veya ayrılması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Spor Kulübü olarak tescil edilmesi,
 • Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Dernek şubelerinin ve Temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve Yönetim Kurulu’na Dernekler Yönetmeliği uyarınca yetki verilmesine, Genel Kurulun yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini ve yönetmelikte belirtilen ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
 • Derneğin fesh edilmesi,
 • Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Onur Üyeliğine kabul eder.
 • Üyelikten çıkarılan üyelerinin itirazlarının dinlenmesi ve üyenin üyelik hakkı ile ilgili kararın verilmesi,
 • Derneğin borçlanma usül ve şeklinin belirlenmesi, borçlanma hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri :

Madde 19 -  Oylar gizli ve açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması, toplanan veya oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama ise genel kurul başkanının belirteceği yöntemle uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemiş ise, geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

8YÖNETİM, DENETLEME ve ONUR KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL ve YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu :

Madde 20 -  Dernek amaçlarının gerçekleşmesi, genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi iel görevli temsil, karar ve yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulda gizli veya açık oy ile 3  (üç) yıllığına  seçilir.

Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden birinin veya birkaçının boşalma sayısına göre çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerektiğinde Onur Kuruluna sevk etmek, Onur Kurulu’nun raporuna göre üye hakkında karar almak.
 • Faaliyetlerini yürütebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerek gördüğü alt komiteleri (Sosyal, Teknik, Arşiv, Motorsiklet ve diğer motorlu araçlar, Basın ve Halkla ilişkiler v.b. gibi) kurmak.
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, ilk toplantısında Başkan, İki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip üyeyi seçilenler arasından belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere dernek ikametgahında, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Başkan : Toplantılarda Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar. Başkan olmadığı zamanlarda görevini başkan yardımcıları yürütür.

Genel Sekreter : Dernek kayıt ve yazışmalarıyla ilgili işlemleri yürütür, imza atar. Başkan ve yardımcıları olmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

Muhasip Üye : Dernek gelir ve giderlerini ve tüm mali işlemleri koordine eder. Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterden birisi ile birlikte mali konularda imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerin Tamamlanamaması :

Madde 21 -  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu :

Madde 22 -  Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca 3 (üç) yıl için seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantığında genel kurula sunar.

Onur Kurulu :

Madde 23 -  Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanarak, gerek üyelerin başvuruları, gerek Yönetim Kurulu’nun istemlerini inceler, Yönetim Kurulu’na raporunu sunar. Onur Kurulu’nun raporu, Yönetim Kurulu’nun kararı neticesinde üyenin ihracı durumunda, üyenin Genel Kurul nezdinde itiraz hakları vardır. Onur Kurulu kararlarını oy birliği ile alır. Onur Kurulu görev süresi 3 (üç) yıldır.

Başka Organlar :

Madde 24 -  Dernekler başkaca organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 25 -  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim, denetleme ve onur kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

9GİRİŞ ve YILLIK AİDAT MİKTARI :

Madde 26 -  Derneğe yeni üye olanlar, üyelik kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere giriş bağışı ve içinde bulunulan yılın üye aidatını öderler. Giriş bağışları 5253 sayılı Dernekler Kanunu muvacehesinde ve günü ekonomik koşulları gereği olarak Yönetim Kurulu tarafından her yılın Kasım ayında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile saptanır.

Aidatlar Genel Kurulda içinde bulunulan yıldan sonraki 3 yıl için oylama yapılarak ve oy çokluğuna göre tespit edilir.

Üyelere yıllık aidatları yazı veya bülten ile bildirilir. Yıllık üye aidatı, ait olduğu yılın ilk 60 (altmış) günü içinde ödenir. Ait olduğu yılın ilk 90 (doksan) günün içinde yıllık üye aidatını ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilebilir.

Yıllık aidat, Dernek Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, üyenin kendisinin belirleyeceği ve derneğe yazılı olarak taahhüt ettiği tarihlerde de ödenebilir.

Yıl içinde üyelikten ayrılanlara veya Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilenlere ödenmiş yıllık aidatları geri ödenmez, ödenmemiş yıllık aidat bakiyesi bulunduğu takdirde bunun tahsilatından vazgeçilir.

10DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde 27 -  Derneğin gelir kaynakları :

 • Üye aidatları,
 • Dernekçe yapılan yayınlardan, tertiplenecek balo, eğlence, panel, konferans, gezi, ralli ve tur gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek mülki idari amirliğine öncede bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınabilir.

Dernek, tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunabilir.

11DEFTER ve KAYITLARI :

Madde 28 -  Dernek aşağıdaki defterleri tutar;

 • Üye Kayıt Defteri; Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 • Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcandıkları yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenerek gösterilir.
 • Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
 • Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur.
12GELİR ve GİDERLERDE USUL :

Madde 29 -  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi bilgiler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile beş yıldır. Dernek gelirlerinde kullanılacak alındı belgesi Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler dernek yönetim kurulu tarafından bir karar ile belirtilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

13DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

Madde 30 -  Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanarak, genel kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik hazırlayarak çıkarabilir.

14TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 31 -  Tüzük değişikliği ile ilgili madde olağan veya olağanüstü toplantı gündemlerinde yer almak zorundadır, toplantı tarihinden en az 15 (on beş) gün önce değişiklik önerileri elektronik ortamda yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılması için aranan çoğunluk sayısı uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu oylamaya katılan üyelerin 2/3 (iki bölü üç)’ünün oyudur.

15FESİH HALİNDE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ :

Madde 32 -  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 (üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler 12. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte bütün mal varlığı Genel Kurulca tespit edilecek herhangi bir hayır kurumuna devredilir.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

16DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:

Madde 33- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta  yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

17TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI :

Madde 34 - Dernek tüzüğünde bulunmayan durumlarda, Dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisi hükümleri uygulanır.

Madde 35 -  İşbu tüzük 35 ana maddeden oluşmaktadır.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim