parallax background

Tüzük

1DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 - Kulübün adı KLASİK OTOMOBİL SPOR KULÜBÜ’dür. Renkleri bordo ve koyu yeşildir. Kulübün kısa adı KOK’tur. Spor kulübünün amblemi EK-1’de gösterilmektedir.

KULÜBÜN Merkezi :

Madde 2 - Kulübün merkezi İstanbul’dadır.

2DERNEĞİN AMACI VE AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU ve BİÇİMLERİ

KULÜBÜN Amacı :

Madde 3 -    Klasik Otomobil Spor Kulübü işbu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği ve izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bu yarışmaları organize etmek, bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Kulübün amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. a) Ülkemizde antika ve klasik otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilimum motorlu araçlar ve turizm ile ilgili olarak karavan ve çadır sevgisini, kullanımını ve muhafazasını sağlamak;
 2. b) Üyelerin antika ve klasik motorlu araçları ve bu araçlarla yapılan etkinlikler ile ilgili sorunlarını tespit etmek, çözüm yolları önermek, bulmak ve yardımcı olmak;
 3. c) Antika ve klasik motorlu araçlar ile yapılan yurtiçi ve yurtdışı aktivitelerde TÜRKİYE’mizi en iyi şekilde temsil etmek;
 4. d) Üyelerini motorlu araçlar ve bu araçlarla yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi kılmak ve bilgilerini yenileyerek pekiştirmek.

Klasik Otomobil Spor Kulübü; yukarıda belirtilen amaçlar muvacehesinde, hiçbir siyasi kuruluş ve/veya sendikaya üye olamaz, katılamaz ve destekleyemez. Klâsik Otomobil Spor Kulübü siyaset amacı olarak kullanılamaz. Kullanılmasına da müsaade edilemez.

KULÜBÜN AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ :

Madde 4 -    Kulüp amaçlarını gerçekleştirmek için;

 1. a) Üyelerin antika ve klasik otomobil ve bu sınıfa giren diğer motorlu araçlar ile ilgili sorunlarını tespit etmek, öneriler geliştirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor vermek ve taleplerde bulunmak,
 2. b) Üyelerine antika ve klasik otomobil konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında yol göstermek, çözümlenmesinde yardımcı olmak öneriler getirmek,
 3. c) Antika ve klasik otomobil konusunda araştırmalar yapmak, anketler yapmak süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, dergiler, broşürler, bültenler çıkarmak, üyelerine veya ilgili kurumlara dağıtımını yapmak,

ç) Toplantılar düzenlemek, konferanslar, paneller ve açık oturumlar tertiplemek, sorunları tartışmak ve sonuçlarını açıklamak,

 1. d) Geziler, ralliler, sergiler düzenlemek, amaçları doğrultusunda bilgi ve belgelerden arşiv oluşturmak, sinema günleri tertiplemek, imza günleri tertiplemek, müze kurmak,
 2. e) Üyelerinin eğitimi ve dinlenmesi için lokal açmak, lokal işletmek, işletmeciye vermek,
 3. f) Üyelerinin dinlenmesi için balo, kermes, çay günleri düzenlemek,
 4. g) Üyeleri ile antika ve klasik otomobil sevenlerinin sorunlarının tespiti ve bilgi verilmesi için “Danışma Günleri” tertiplemek,

ğ) Kulüp binası, antika ve klasik otomobilleri muhafaza etmek ve onarımlarını yapmak ve sosyal faaliyetleri için gayrimenkul satın alma, satmak, kiralamak,

 1. h) Antika ve klasik otomobil sahibi olmayan gençlerin bu konuyu sevmeleri ve ilgilenmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

ı) Benzeri konularda kurulmuş bulunan diğer Kulüpler, kurumlar ve kuruluşlar ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve üye olmak,

 1. i) Üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümü için faaliyetlerde bulunmak,
 2. j) Yurt dışında kurulmuş bulunan otomobil kulüpleri ve üst kuruluşlarının uygulamaları ve çalışmaları hakkında üyelerine bilgi vermek ve gerektiğinde üye temsilcisi olmak,
 1. k) Antika ve klasik otomobillerin ve bu sınıfa giren diğer araçların korunmasını sağlamak.
 1. l) Kulüp misyonunun ülke içi ve dışında yaymak amacı ile Temsilcilikler kurmak.
3KULÜP KURUCULARI

Madde 5 -    Kulüp kurucularının Ad ve Soyadları, Meslekleri veya Sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıdadır.

Adı ve Soyadı Mesleği Uyruğu
Ziya H.ULUER İktisatçı T.C.
Erman AKYÜREK Sanayici T.C.
Ahmet ÖNGÜN Elektrik Müh. T.C.
Atıf TEZERTEN İktisatçı T.C.
Sibel TEZERTEN Bilgizayar Uzm. T.C.
Can ULUER Arkeolog T.C.
Ali SOMER İç Mimar T.C.
Serdar Şaban KELAHMET Avukat T.C.
Levent ERTUĞ İşadamı T.C.
Batur PERE İşadamı T.C.
4DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART ve ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı :

Madde 6 -      Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amacı ile ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabııl eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi kulübe üye olma hakkına sahiptir. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarından aranılan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye olabilirler. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.

Üye olmak isteyenlerin yazılı olarak yönetim kuruluna müracat etmesi, giriş ve yıllık aidatlarını zamanında ödemeyi kabul etmesi gerekir. Müracaat dilekçesinde namzedin Adı ve Soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, tabiiyeti, ikamet adresi, fotoğrafı ve özgeçmişi bulunur. İstek mektubu, en az iki Kulüp üyesi tarafından imzalanarak Kulüp genel sekreterine verilir.

Üyelik istek mektubu Kulüp binasında on beş gün süreyle askıya çıkarılır. Herhangi bir itirazın olmaması ve askı müddetinin hitamını takibeden ilk Yönetim Kurulu toplantısında namzedin kulübe kabulu hususunda Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde mülakatı yapılır, mülakatı müteakip kabulu veya reddi görüşülür. Görüşme sonunda kabul edilmesi halinde kabul kararının oybirliği ile alınması gerekir. Karar müracaat tarihinden en geç 30 (otuz) gün zarfında namzede taahhütlü mektupla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Fahri Üyelik, kabul formalitelerine bağlı olmaksızın doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile alınır.

Onur Üyeliği, Genel Kurulda Yönetim Kurulu tarafından önerilen adayların oylanması neticesinde alınır.

Kulübe Başkanlık yapmış üyeler otomatikman Onur Üyesi olurlar.

Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvuruların kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilir.

Üyelikten Çıkma :

Madde 7 -      Hiç kimse Kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye Kulüpten ayrılma isteğini yazılı olarak Kulüp Yönetim Kuruluna bildirmek ya da e-Devlet üzerinden işlem yaparak ve varsa kulübe olan geçmiş borçlarını ödemek koşuluyla Kulüpten ayrılabilir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Kulüp üyeliğinden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Kulüp malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma :

Madde 8 -    Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirlenmiştir.

 1. Kulübe üyelik için mevzuat ve/veya tüzükte aranılan nitelikleri kaybetmek.
 2. Kulüp Tüzüğüne aykırı hareket etmek.
 3. Kulüp çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmak ve engellemek.
 4. Üyelik ödentisini Madde 26 gereği zamanında ödememek.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydının silinmesi hususu Kulüp Yönetim Kurulunca  genel kurula sunulur. Genel kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir. Üyelikten çıkarılma kararları, yönetim kurulu tarafından ilan edilir ve bu karar ilgilisine yönetim kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Kulüpten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Kulüp malvarlığında hak iddia edemez.

Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, Kulüp amaç ve ilkeleri ile bağdaşmaz nitelikte olanlar, Yönetim Kurulu veya Kulüp üyelerinin yazılı başvurusu üzerine Onur Kuruluna sevkedilirler. Onur Kurulu gerçekleştireceği incelemeler sonucunda hazırladığı raporu Yönetim Kurulu’na sunar, Yönetim Kurulu üye hakkında karar verir ve uygular.

Üyelik Hak ve Yükümlülükleri :

Madde 9 -      Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Onur Üyeleri istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onur Üyelerinin oy hakkı vardır.

Kulüp üyeleri ilgili mevzuat ve işbu Tüzük hükümleri ile Kulüp organlarının kararlarına uymakla ve Tüzükte belirtilen esaslara göre belirlenmiş üyeliğe yönelik mali hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

5KULÜBÜN ORGANLARI

Madde 10 - Kulübün organları aşağıda gösterilmektedir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Onur Kurulu

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

6KULÜP GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ ve TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş Şekli :

Madde 11 - Dernek Genel Kurulu; geçmiş yıllardan aidat borcu olmayan, derneğe karşı tüm parasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve Genel Kurul’un yapıldığı yılın üyelik aidatını Genel Kurulun ilan edilen ilk toplantı tarihinden en geç 15 gün önce ödemiş üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurulu’na tüm üyeler dinleyici olarak katılma hakkına sahiptir.

Toplanma Zamanı :

Madde 12 -  Genel Kurul toplantısı, üç yılda bir Kasım ayında olağan olarak gerçekleştirilir.  Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır.

Geçici Fıkra : Genel Kurul ile Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının bu döneme mahsus olmak üzere görev süreleri Kasım 2016 tarihine kadar  devam eder.

Çağrı Usulü :

Madde 13 -  Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tesbit eden liste üzerinden yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60 günden fazla olamaz.. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek sureti ile ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri :

Madde 14 -  Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulunca, uygun görülen İstanbul ili hudutları dahilinde üye çoğunluğunu sığabileceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı :

Madde 15 -  Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulda, dernek tüzüğünün 11. maddesi gereği Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler oy kullanabilir, bu da seçmen oy sayısını belirler.

Madde 16 -  Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.          

Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. maddesi sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Katip seçilir.

Toplantı sonunda Başkan ve katipler toplantı tutanağını birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular :

Madde 17 -  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.        

Gündem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

7GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :

Madde 18 -  Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Kulüp organlarının seçimi,
 • Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, inşa ve tefriş edilmesi, tesis kurulması ve bunların bilumum giderlerinin karşılanması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Kulübün federasyonlara katılması veya ayrılması, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Spor Kulübü olarak tescil edilmesi,
 • Kulübün uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki Kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Kulüp şubelerinin ve Temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine, Genel Kurulun yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini ve yönetmelikte belirtilen ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
 • Kulübün fesh edilmesi,
 • Mevzuatta veya Kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Onur Üyeliğine yönelik kararların görüşülmesi,
 • Üyelikten çıkarılan üyelerinin itirazlarının dinlenmesi ve üyenin üyelik hakkı ile ilgili kararın verilmesi,
 • Kulübün borçlanma usül ve şeklinin belirlenmesi, borçlanma hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 19 - Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel Kurul toplantılarında, kararlar Divan Heyeti’nin belirleyeceği şekilde oylanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ise gizli oyla yapılır.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu adaylarının isimleri (asil ve yedek olarak) Genel Kurul’un yapılacağı gün seçim öncesinde Divan Heyeti’ne sunulur. Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olmayan üyeler herhangi bir kurulda asil veya yedek üye olarak görev almak üzere aday olamazlar.

Açık oylama Divan Heyeti’nin belirleyeceği yöntemle uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Gizli oylamada, Divan Heyeti tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları oy kullanma hakkı olan üyelere imza karşılığı teslim edilir. Üyeler oy pusulalarını doldurduktan sonra pusulayı içi boş ve mühürlenmiş bir kutuya atarlar. Oy verme süresinin bitiminden sonra mühürlü kutu Divan Heyeti’nin belirleyeceği oy sayma görevlileri tarafından açılır ve oy pusulaları açık olarak sayılır. Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday kazanmış olur.

8YÖNETİM, DENETLEME ve ONUR KURULLARININ GÖREV ve YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL ve YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu :

Madde 20 -    Kulüp amaçlarının gerçekleşmesi, genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve Kulüp işlerinin yürütülmesi ile görevli temsil, karar ve yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulda gizli veya açık oy ile 3 (üç) yıllığına seçilir.

Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden birinin veya birkaçının boşalma sayısına göre ve sırasıyla çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

 • Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Kulüp tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak,
 • Kulübün amacını gerçekleştirmek için mevzuat sınırları dahilindeki her kararı almak ve usulüne uygun şekilde uygulamak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Kulübün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
 • Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Kulüp lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek,
 • Mevzuat kapsamında belirtilen hususlarda, ilgili kurumlara resmi bildirimleri gerçekleştirmek,
 • Mevzuat kapsamında üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma konularındaki işlemleri yürütmek,
 • Tutulması zorunlu defterlerin tutulmasını sağlamak,
 • Kulübün amacı doğrultusundaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli belge ve dokümanlar ile anlaşmaları imzalamak,
 • Kulüp işlerinin yürütülmesi için idari yapı oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 • Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Kulüp tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerektiğinde Onur Kuruluna sevk etmek, Onur Kurulu’nun raporuna göre üye hakkında karar almak.
 • Faaliyetlerini yürütebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerek gördüğü alt komiteleri (Sosyal, Teknik, Arşiv, Motosiklet ve diğer motorlu araçlar, Basın ve Halkla ilişkiler vb. gibi) kurmak.
 • Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, seçimden sonraki ilk toplantısında Başkan, en fazla iki Başkan Yardımcısı ve/veya vekili, Genel Sekreter ve Muhasip üyeyi (Sayman) seçilenler arasından belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere Kulüp merkezinde, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Başkan : Toplantılarda Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde kulübü temsil eder ve imza atar. Başkan olmadığı zamanlarda görevini başkan vekili/yardımcıları yürütür.

Genel Sekreter : Kulüp kayıt ve yazışmalarıyla ilgili işlemleri yürütür, imza atar. Başkan ve yardımcıları olmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

Muhasip Üye : Kulüp gelir ve giderlerini ve tüm mali işlemleri koordine eder. Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterden birisi ile birlikte mali konularda imza yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerin Tamamlanamaması :

Madde 21 -    Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi, Kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetleme Kurulu :

Madde 22 -    Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca 3 (üç) yıl için seçilir. Bu kurul, Kulüp tüzüğünde belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını tüzük tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Onur Kurulu :

Madde 23 -    Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanarak, gerek üyelerin başvuruları, gerek Yönetim Kurulu’nun istemlerini inceler, Yönetim Kurulu’na raporunu sunar. Onur Kurulu’nun raporu, Yönetim Kurulu’nun kararı neticesinde üyenin ihracı durumunda, üyenin Genel Kurul nezdinde itiraz hakları vardır. Onur Kurulu kararlarını oy birliği ile alır. Onur Kurulu görev süresi 3 (üç) yıldır.

Başka Organlar :

Madde 24 -    Kulüp başkaca organlar da kurabilir. Ancak bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :

Madde 25 -    Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim, denetleme ve onur kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli diğer bilgileri yetkili mercilere yazı ile bildirilir.

9GİRİŞ ve YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 26 -    Kulübe yeni üye olanlar, üyelik kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere giriş bağışı ve içinde bulunulan yılın üye aidatını öderler. Giriş bağışları günün ekonomik koşulları gereği olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun yapılacağı yılın Kasım ayında, Genel Kurul öncesinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile saptanarak genel kurula sunulur.

Yıllık Aidatlar Genel Kurulda içinde bulunulan yıldan sonraki ilk yıl için oylama yapılarak ve oy çokluğuna göre tespit edilir. Genel kurulda aksine karar alınmadığı müddetçe, Yönetim Kurulu her yılın Kasım ayında yapacağı Yönetim Kurulu toplantısında günün ekonomik koşulları paralelinde oy birliği ile takip eden yıllar için yeni bir yıllık aidat belirleme yetkisine sahiptir. Belirlenen yeni yıllık aidat üyelere yazı, e-posta veya bülten ile bildirilir.

Yıllık üye aidatı, ait olduğu yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar ödenmelidir. Yıllık üye aidatını usulüne uygun şekilde ödemeyen üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilebilir.

10KULÜBÜN GELİRLERİ

Madde 27 -  Kulübün gelir kaynakları :

 • Üye aidatları,
 • Sponsorluk gelirleri,
 • Kulüpçe yapılan yayınlardan, tertiplenecek balo, eğlence, panel, konferans, gezi, ralli ve tur gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 • Kulübün mal varlığından elde edilecek gelirler,
 • Finansman gelirleri, öz sermaye katkıları,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Kulüp mülki idari amirliğine öncede bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınabilir.

Kulüp, tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek için benzer amaçlı Kulüplerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunabilir.

SPOR KULÜBÜ BÜTÇESİNİN GENEL ESASLARI

Madde 28 - (1) Bütçe; Kulübün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

(2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

 1. a) Bütçe, Kulübün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.
 2. b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.
 3. c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

ç) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, Kulüp tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

Madde 29 - (1) Kulüp bütçesinin hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 1. a) Bütçe; Kulüp faaliyetleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Kulübün bütçe teklifinin hazırlanmasına Genel Kurul çağrısını müteakip mevcut Yönetim Kurulunca başlanılır. Yönetim Kurulu, kulübün gelir-gider tahminlerini ve spor dallarından istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.
 2. b) Bu bildirimde, takip eden 3 (üç) yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. Yönetim Kurulu, gider bütçesinin yanında spor kulübünün gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.
 3. c) Yönetim Kurulu tarafından Kulübün her türlü bütçe işlemleri gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI

Madde 30 - (1) Kulüp bütçesinin yürürlüğe konulmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 1. a) Yönetim Kurulu, Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarından gelen bütçe tekliflerini gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek bütçeyi hazırlar.
 2. b) Kulüp tüzüğünde belirtilen bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp son şekli verildikten sonra Genel Kurulun onayına sunulur. Bütçe teklifinin bir örneği isteyen spor kulübü üyesine ayrıca verilir.
 3. c) Kulübün bütçesi, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

BÜTÇENİN UYGULANMASI

Madde 31 - (1) Kulüp bütçesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

 1. a) Kulübünün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.
 2. b) Bütçedeki ödenekler, Kulüp tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.
 3. c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.

ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez. Bütçede yer almayan ancak gerekli acil ve özel ihtiyaçlar doğması durumunda, harcama faaliyeti ilk genel kurulda onaya sunulur.

HARCAMA YETKİLİSİ VE SORUMLULUK

Madde 32 - (1) Kendisine ödenek tahsis edilen her bir departmanda yönetim kurulunca yetkilendirilmiş kişi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, Yönetim Kurulu tarafından kendisine tayin edilmiş yetki ve miktar sınırlamaları kapsamında harcama yetkisine sahiptir.

(2) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

(3) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olması ile ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

11DEFTER ve KAYITLARI

Madde 33 -  (1) Kulüpte, aşağıdaki defterler tutulur:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılı ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulüp üyeliğine giriş ve üyelikten çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ödentileri ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

(2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre yapılır.

12GELİR ve GİDERLERDE USUL

Madde 34 -    Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi bilgiler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile beş yıldır. Kulüp gelirlerinde kullanılacak Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler Kulüp yönetim kurulu tarafından bir karar ile belirtilir. Kulüp adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Madde 35- (1) Kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi spor kulübü tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Kulüp başkanınca onaylanır.

(2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, Kulübün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

BORÇLANMA USULLERİ

Madde 36- (1) Kulüp, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 7405 sayılı Kanunda belirtilen usul, esas ve sınırlamalar dahilinde borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, spor kulübünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda veya ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 37 - (1) Kulüp, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

13KULÜBÜN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 38 -    Kulübün iç denetimi, ilgili kanunlar ve Kulüp tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Kulüp tüzüğünde, “Kulüp tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelere Kulüp organları ve görevlilerine tüm Kulüp faaliyetleriyle, işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanarak, genel kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelik hazırlayarak çıkarabilir.

14TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 39 -    Tüzük değişikliği ile ilgili madde olağan veya olağanüstü toplantı gündemlerinde yer almak zorundadır, toplantı tarihinden en az 15 (on beş) gün önce değişiklik önerileri elektronik ortamda yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılması için aranan çoğunluk sayısı uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu oylamaya katılan üyelerin 2/3 (iki bölü üç)’ünün oyudur.

15FESİH HALİNDE MAL VARLIĞINI TASFİYE ŞEKLİ

Madde 40 -    (1) Kulüp genel kurulu her zaman Kulübün feshine karar verebilir. Genel kurulun kulübün feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Kulüp üyelerinin en az 2/3 (üçte ikisinin) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler 12. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Kulüp Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınması zorunludur.          

(2) Genel kurul tarafından spor kulübünün feshi kararı alındığında, spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde Klasik Otomobil Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.

(3) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul tarafından belirlenen yere devredilir. Genel kurulda para, mal ve hakların devredileceği yer belirlenmemişse spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

(4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve

Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(5) Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(6) Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

16YÜRÜRLÜK

Madde 41- (1) Bu Kulüp tüzüğü 41 (kırkbir) maddeden ibaret olup tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.

17TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI

EK-1: Klasik Otomobil Spor Kulübü Amblemi

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim